FH Hafnarfjordur
0 : 0

Kaplakriki (Hafnarfjordur)
KA Akureyri